Bootcamp auditjelentés

Az intenzív rövid ciklusú informatikai képzésekre szakosodott úgynevezett bootcamp képzőhelyeken végzett hallgatók csaknem kivétel nélkül el tudtak helyezkedni a munkaerőpiacon – derül ki a piac 3 meghatározó képzőcége megbízásából az IVSZ által elkészített audit zárójelentéséből. A digitális gazdaság szereplőit tömörítő szervezet rendkívül fontosnak tartja az ilyen típusú képzéseket, ezért javasolja, hogy a kormányzat a gazdasági mentőcsomag részeként támogassa a rövid ciklusú informatikai és programozói képzéseket kínáló vállalkozásokat, illetve az ilyen képzéseken részt venni kívánó magánszemélyeket.

IVSZ Bootcamp Auditjelentés

Bevezetés

A COVID19 vírusjárvány gazdasági következményei mind tartalmi, mind módszertani szempontból különösen időszerűvé teszik ezt a képzési formát, hiszen a munkaerőpiacnak sürgősen szüksége van digitálisan felkészült szakemberekre, és a bootcamp iskolák képzései esetében kézenfekvő a távoktatási megoldások gyors adaptálhatósága. A válsághelyzetben felértékelődik a rövid ciklusú, bootcamp típusú informatikai képzések szerepe, hiszen

 • az IT-tárgyú, illetve programozó képzések esetében a digitális távoktatási platform alkalmazása magától értetődő;
 • a gazdaság válságot követő újraindításában a digitalizáció meghatározó szerepet játszik majd, ami tovább növeli az informatikai és digitálisan felkészült szakemberek iránti igényt;
 • a válság miatti kényszerű állásidők lehetőséget teremtenek a munkavállalók online formában történő képzésére, ami gyorsíthatja a válságot követő helyreállítást, egyben lehetőséget teremt hatékonyabb technológiák alkalmazására;
 • azok számára, akik elveszítik az állásukat, a képzéssel megszerezhető többlet tudás kínálhatja az újrakezdés jobb esélyeit gyorsabb elhelyezkedéssel és magasabb várható jövedelemmel.

A képző intézmények önbevallásán és a sajtóban megjelent cikkeken kívül a képzésre jelentkezők számára mindeddig nem álltak rendelkezésre megbízható és összehasonlítható adatok az egyébként eltérő üzleti modellben és feltételrendszer mellett működő képzőkről.  (az auditban résztvevő képzőhelyek működési modelljét az utolsó fejezetben mutatjuk be).

A PROGmasters kezdeményezésére három meghatározó piaci szereplő (PROGmasters, Codecool, Green Fox Academy) 2019 tavaszán felkérte az Informatikai Vállalkozások Szövetségét (IVSZ) egy független audit megszervezésére. A kezdeményező cégek javaslatára az IVSZ további 5 iskolával vette fel a kapcsolatot. Közülük három részt vett a projektindító megbeszélésen, de végül az auditban csak az azt kezdeményező 3 képző maradt. Az audit 2020. február 7. és április 28 között zajlott le az IVSZ szakértőinek részvételével. Az auditot az abban résztvevő iskolák és az IVSZ minden évben meg kívánja ismételni. Az auditban való részvétel lehetősége természetesen a bootcamp piac valamennyi szereplője előtt nyitott.

Az audit elsődleges célja nem az összehasonlítás, hanem az iskolák által szolgáltatott adatok validálása volt. Az audit folyamata a felek megállapodása alapján úgy zajlott, hogy az auditot egy önbevallási kör előzte meg, melyben maguk az iskolák szolgáltatták az előzetesen meghatározott auditálandó adatkörökre vonatkozó számadatokat, ezt követte az IVSZ auditorai által végzett hitelesítés. Az audit során tehát az IVSZ auditorai megfelelő alátámasztó dokumentumok alapján kizárólag az iskolák által önbevallás alapján megadott adatokat validálták.

Az audit eredményei

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk az intézmények működési modelljét, illetve az audit legfontosabb eredményeit.

IVSZ Bootcamp auditjelentés - eredmények táblázat

Az auditban résztvevő három képzőhely különböző modell alapján működik, azonban mindháromban közös, hogy az IT munkaerő-piacra készítenek fel szakembereket, elsősorban junior fejlesztőket/programozókat.

A PROGmasters és a Codecool a képzési tevékenysége mellett kizárólagos HR szolgáltatást is nyújt a hallgatóinak. A Green Fox Academy HR szolgáltatásokat opcionálisan nyújt a diákjainak. (a vizsgált időszakban, többször változott a képzési modell, volt, amikor állásgaranciát vállaltak és olyan időszak is, amikor kurzus befejezése után 12 hetes munkaerő-közvetítés exkluzivitásra tartott igényt az iskola.)

A PROGmasters a nála tanulók részére kizárólagos munkaerő közvetítést vállal partner vállalataihoz. A Green Fox Academy és a PROGmasters esetében is opcionálisan lehet választani az önálló elhelyezkedést, ez azonban megnövekedett tandíj kötelezettséggel jár.

A Codecool egy atipikus foglalkoztatást kínál, azaz először munkaerő kölcsönzés keretében helyezi ki hallgatóit az IT iparba, ezen intervallum azonban beletartozik az általuk vállalt
képzési/felkészítési időszakba. Ezt követően munkaerő közvetítés keretében kínál álláslehetőségeket partnercégeinél a végzett hallgatóknak. Lehetősége nyílik a diáknak itt is arra, hogy az elméleti képzés után nem kéri a foglalkoztatást, azonban náluk is megemelt tandíj kötelezettséget vonz maga után.

Green Fox Academy egy „klasszikus” iskolai modellt követ, junior fejlesztők képzését vállalják, sikeres vizsga után segítik a diákjaikat az elhelyezkedésben 12 héten keresztül, továbbiakban is opcionálisan választhatják az intézmény által nyújtott HR szolgáltatást (munkaerő-közvetítés).

Nehezíti az adatok értelmezését és összevetését az egyes iskolák eltérő képzési modellje. Az eltérő gyakorlatok miatt elsősorban az állásgaranciát nem minden időszakban biztosító és kizárólagosságot nem minden esetben kérő Green Fox Academy esetében jelentős a cég segítségével elhelyezkedők, illetve az összességében elhelyezkedettek száma közötti különbség.

Bár érthető elvárás a tájékozódni vágyó potenciális hallgatók részéről, hogy a korábban végzettek elhelyezkedési arányaival az audit előrejelzést adjon az egyes iskolákban zajló képzések sikerességére vonatkozóan, a múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőre nézve. Ráadásul az elhelyezkedés tényét az audit csak azokban az esetekben tudja minden kétséget kizáróan bemutatni, amelyekben az iskola és a hallgató közötti szerződés a hallgató elhelyezésére is kiterjedt.

Azok esetében azonban, akik saját erejükből helyezkedtek el a piacon, részben az audit keretében végzett, hallgatóktól gyűjtött e-mailes nyilatkozatok alapján (auditált adat), valamint – mivel ez a szám nem teljes körű – a képzők önbevallása, illetve különböző alumni kutatások alapján tudunk képet alkotni. A Green Fox Academy az audit keretében 109 hallgató e-mailes nyilatkozatát tudta határidőn belül begyűjteni és rendelkezésünkre bocsátani, amelyek közül 108 esetben alátámasztottnak tekintettük az elhelyezkedés tényét. Annak érdekében, hogy a jövőben az önállóan elhelyezkedett hallgatók száma is teljes körűen legyen auditálható, az audit módszertanát e tekintetben tovább szükséges fejleszteni.

Az azonban bátran kijelenthető, hogy a bootcamp iskolákban végzettek összességében nagyon magas elhelyezkedési eséllyel számolhatnak, és ezen az égető informatikushiány miatt nagy valószínűséggel a válság sem ront. A képzők saját adatai alapján az iskola közvetítésével, illetve önállóan elhelyezkedő hallgatók aránya 96% feletti.

Az IVSZ kiemelten fontosnak tartja az ilyen típusú képzések hivatalos elismerését, különböző eszközökkel történő támogatását, valamint a részvétel megkönnyítését azok számára, akik önerőből nem képesek azt finanszírozni. Az IVSZ ezért javasolta, hogy a kormányzat minden rendelkezésére álló módon támogassa a rövid ciklusú informatikai és programozói képzéseket kínáló vállalkozásokat, illetve az ilyen képzéseken részt venni kívánó magánszemélyeket.

Az informatikai bootcamp képzési piac három meghatározó szereplőjének részvételével lezajlott első auditfolyamat tapasztalatait a résztvevők és az IVSZ örömmel megosztják az érdeklődőkkel, hiszen a jelenlegi helyzetben sokszorosan felértékelődik a hazai bootcamp képzéseket nyújtó cégek tevékenysége.

Az alumni felmérés eredményei

Az audittal párhuzamosan a három iskola végzett hallgatói között nem reprezentatív felmérést végeztünk annak érdekében, hogy a bootcamp képzések eredményességét és sikerességét a végzett hallgatók oldaláról is megnézzük. Egyúttal fel kívántuk mérni az iskolák hallgatóinak szakmai előéletét, munkatapasztalatait, illetve elhelyezkedési lehetőségeit. A kérdőívet az iskolák végzett hallgatói közül 397-en töltötték ki.

Az alumni felmérés válaszaiból kiderül, hogy az iskola sikeres elvégzéséhez nem kell szigorú előzetes feltételeknek megfelelni, nagyon eltérő és különböző hátterű emberek jelentkeznek és végzik el sikeresen a képzéseket. A más területen eltöltött munkatapasztalat átlaga 5 év. A végzettek 40%-a juniorként, maximum 2 év munkatapasztalattal (ezen belül 15% pályakezdőként) váltott és kezdett el programozást tanulni; a tanulók 30%-a több mint 7 év tapasztalattal döntött a karrierváltás mellett és fordult a programozás irányába, a fennmaradó 30% pedig 3-6 év munkatapasztalattal rendelkezett.

IVSZ Bootcamp auditjelentés

A végzősök hátterét, előképzettségét és szakmai múltját nézve elmondhatjuk, hogy nagyon széles és színes a skála, szinte bármilyen háttérrel bele lehet kezdeni egy ilyen képzésbe, majd sikeresen befejezni. Ha azt nézzük, milyen iparágakból érkeztek a hallgatók, akkor legtöbben vendéglátásból, adminisztratív tevékenységből, kereskedelmi területről érkeztek, de pénzügyi vagy akár építőipari, gyártó szektorból is jelentkeztek.

IVSZ Bootcamp auditjelentés

A végzettek 47%-a középfokú végzettséggel, míg 53%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezik. 31%-uk kettő, míg 63%-uk egy nyelvet beszél.

IVSZ Bootcamp auditjelentés

A végzettek 20%-a itt szerezte az első végzettségét, képesítését, míg 66,5% bölcsészettudományi, természettudományi, gazdaság- vagy társadalomtudományi képzettséggel, esetleg műszaki háttérrel érkezett. A felmérésből kiderült az is, hogy a művészeti vagy pszichológiai képzettség, agrár- vagy egészségügyi szakmai háttér sem akadály.

IVSZ Bootcamp auditjelentés

A képzésre jelentkezéskor a későbbi végzettek 80%-a legfeljebb alapszintű programozói tudással rendelkezett.

A megkérdezett hallgatók közel fele (46,5%) gyakorlatilag azonnal, 84,5%-uk 4 hónapon belül el tudott helyezkedni IT szakmai területen a frissen szerzett tudásának köszönhetően.

IVSZ Bootcamp auditjelentés

A végzősök a szerzett tudással számos IT szakterületen, munkakörben tudtak elhelyezkedni, ami igazolja, hogy az iskolák valós piaci igényeket elégítenek ki. A végzettek nagy része szoftver- és alkalmazásfejlesztési, illetve tesztelési területeken helyezkedett el.

IVSZ Bootcamp auditjelentés

Az iskolák elvégzésével nem csak a munkaerőpiacon való elhelyezkedési lehetőségek, hanem a kereseti lehetőségek is jelentősen megnőnek. A végzettek döntő többsége a korábbinál jóval kedvezőbb jövedelmi viszonyokról számolt be. A jelentkezők több mint fele 300 ezer forint alatti bruttó bérrel rendelkezett a jelentkezéskor, a képzés után viszont a válaszadók háromnegyede (76,1%) esetében a kezdő bruttó fizetését 300 és 600 ezer forint közé tette.

IVSZ Bootcamp auditjelentés

Képzőhelyek működési modelljei

Green Fox Academy

Az iskola Junior programozó képzéseket hirdet Szuperintenzív, Haladó, Academy4Moms (kisgyermekes anyukáknak), valamint Részidős képzés csoportokban. A képzőhely a hallgatóival hallgatói szerződést köt, mely egy alapfokú csoportos képzés biztosításról szól. A képzés nem akkreditált.

Képzési tematika

A képzés mentori keretrendszerű oktatási formában zajlik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a képzésen töltött idő csupán 10 százaléka klasszikus előadás, a többi mentorok által vezetett egyéni és csoportmunka. A képzés során az alábbiakban részletezett tudásanyag átadása három egymást követő modulban zajlik, minden modult részvizsga zár.

 • Alapozó modul: a hallgatók gyakorlati feladatok megoldása útján megismerkednek a szoftverfejlesztés alapvető eszközeivel, módszertanával és alapvetéseivel.
 • Orientációs modul: elsajátítják a modern szoftverfejlesztés alapjait valós alkalmazások kidolgozásával, valamint megismerkednek több programozási nyelvvel és technológiával.
 • Projekt modul: ebben a modulban a hallgatók már valós, a szponzorcégek stack-je és munkamódszerei alapján összeállított technológia-specifikus projekteken dolgoznak 3-6 fős csoportokban. A hallgatók napi standup és heti demo keretében számolnak be az eredményeikről. A projektmunkát agilis projektvezetési módszertanok szerint (Scrum, Kanban) végzik. A projektek, a használt technológiák és fejlesztési módszertanok szorosan követik a szponzorcégek munkamódszereit és az iparági best practice-eket.

A képzés során a hallgatók a programozói tudás elsajátítása mellett tréningeken és igény szerint egyéni/csoportos coaching alkalmakon vesznek részt. Az intézmény nagy hangsúlyt fektet az olyan soft skillek fejlesztésére, mint pl. a kommunikációs és prezentációs készség, a stresszkezelés, az együttműködés és a csapatjáték. Minden osztállyal egy erre dedikált szervezetpszichológus foglalkozik. A hallgatók elhelyezkedését interjúfelkészítéssel is segítik.

A képzés vizsgával zárul, melyről a Green Fox Academy igazolást/Oklevelet ad ki. A képzés nem tartalmaz fizetett gyakornoki időt.

Állásgarancia

A képző intézmény jelenleg elhelyezkedési garanciát biztosít hallgatói számára, aminek értelmében a teljes tandíjat visszafizeti vagy elengedi, ha egy hallgatónak nem sikerül elhelyezkednie az IT munkaerőpiacon sem az intézmény partnereinél sem önállóan a sikeres végzést követő 6 hónapon belül.

A korábbi évfolyamok esetében az Intézmény több alkalommal nem vállalt elhelyezési vagy állásgaranciát, csak közvetítést.

PROGmasters

Az átképző iskola 5 hónapos Java programozói képzést indított állásgaranciával a vizsgált időszakban. A képző intézmény hallgatója képzési szerződést köt a QTC Informatikai és Szolgáltató Kft-vel (melynek fő tevékenysége az „egyéb oktatás”). A képzés nem akkreditált.

Képzési tematika

Az intézmény képzésén az alábbi témakörök elméleti és gyakorlati oktatása történik 3 szakaszra bontva:

 • 1. szakasz (1-7. hét): Java alapismeretek, SQL, fejlesztő eszközök és tiszta forráskód írási alapelvek. Ez a szakasz tartalmazza a Java programozási nyelv alapjainak a tudásátadását és valamint a fejlesztést támogató eszközök megismerését. A szakaszt részvizsga zárja.
 • 2. szakasz (8-14. hét): Java nyelvre épülő technológiák. Elsajátítják az adatbázis kezelés alapjait és a webes technológiák alapjait. Ez a szakasz foglalkozik a Java alapú rendszerek üzemeltetési lehetőségeivel is (CI, Cloud). A szakaszt részvizsga zárja.
 • 3. szakasz (15-20. hét): projektalapú fejlesztés. Ebben az időszakban kisebb csapatokban mintaprojektek elkészítése zajlik, agilis módszertannal támogatva, különböző szerepkörű közreműködők részvételével (megrendelő, elemző, tervező, fejlesztő, tesztelő, projekt menedzser). A szakaszt a záróvizsga zárja.

A PROGmastersnél a jobb csapatdinamikát és a hatékony munkavégzést improvizációs játékokkal és soft skill tréningekkel segítik. A prezentációs tréningek felkészítik a résztvevőket a saját munkájuk bemutatására. Személyes HR és szakmai konzultációkkal pedig a bemutatkozó anyaguk elkészítését és állásinterjúkra történő felkészülést is támogatják.

Állásgarancia

A képző Intézmény a szerződésben vállalja az állásgaranciát IT területen, partner cégeinél. Ha nem tudnak álláslehetőséget ajánlani a képzést követő 3 hónapon belül, a tanfolyam teljes nettó összegét visszafizetik. Cserébe a hallgatónak vállalnia kell a kizárólagos közvetítést, elhelyezkedni csak és kizárólag a képző intézmény munka-erőközvetítői tevékenységén keresztül lehetséges és vállalni kell, hogy 12 hónapon keresztül az adott vállalatnál marad alkalmazásban.

Codecool

A képző intézmény Full-stack fejlesztő tanfolyamokat indít 12 hónap elméleti és 6 hónap gyakorlati időtartamban. A Codecool üzleti modellje eltér a többi iskolától, 2016. óta nem képzési szerződést kötnek, hanem egyéni megállapodás keretében felkészítést vállalnak informatikai munkavégzésre, valamint nem képzési, hanem tanfolyam szervezői tevékenységet vállalnak a megállapodásban.

A képzőhely a következőt vállalja, mint tanfolyam szervező: a tanfolyam 8-15 hónapos képzési időszakának lezárultát követő 6 hónapon belül 6 hónap időtartamú fizetett szakmai gyakorlatot biztosít, illetve segíti a tanulót megfelelő szakmai álláslehetőség megtalálásában. A modell lényege a munkaerő kölcsönzés, majd munkaerő közvetítés vállalatokhoz.

Képzési tematika

A szakmai képzés alapja az elméleti háttér, ez az alábbiakat foglalja magában:

 • az operációs rendszerek áttekintése, operációs rendszerek alapjainak elsajátítása
 • programtervezési minták
 • szoftvertechnológiai ismeretek
 • user experience, user interface tervezés, szoftver architektúrák, n-tier rendszerek
 • szoftver-tesztelés, tesztelési, tesztelhetőségi alapismeretek
 • webes technológiák.

Az alapozás jelentős része a Python nyelven keresztül történik meg, ebből kiindulva jutnak el a webes technológiákhoz. Az erre a háttérre építő Java nyelven folyó képzés során üzleti alkalmazások fejlesztésének technikáit sajátítják el a diákok. Tehát többféle programozási nyelvvel és technológiával ismerkednek meg a képzés során a hallgatók, de a legfontosabb, amit minden diáknak átadnak, az az önálló, problémamegoldásra fókuszáló programozói szemlélet. A 12 hónap alatt sokféle soft készséget fejlesztenek: a growth-mindset alapú gondolkodásmódtól a hatékony csapatmunkáig, az agilis módszerektől kezdve a feedback-alapú kultúráig, a kommunikációs kihívásoktól kezdve az interjú-, és a tanulási készségek állandó fejlesztéséig, számtalan területet érintenek. Ezen készségeket a diákok közvetlenül, egymással dolgozva mélyítik el – így tartós fejlődést érhetnek el.

Gyakorlati képzés/ fizetett gyakornoki idő: a fizetett gyakornoki munka során közvetlenül IT vállalatoknál sajátítják el a szakmai képzés során megszerzett tudás gyakorlati alkalmazását.

Állásgarancia

A képzőintézmény állásgaranciát nyújt hallgatóinak IT területen. A szakmai gyakorlat lezárultát követő 6 hónapon belül nem tud IT állást biztosítani a hallgatónak, akkor nem terheli tandíjfizetési kötelezettség a diákot.

 

Töltsd le az IVSZ Bootcamp Auditjelentést pdf.-ben!