Fejlesztési források fogalomtár

Függetlenül attól, hogy hazai vagy uniós külső forrást veszünk igénybe a fejlesztéspolitikai fogalmak megismerése, tisztázása elengedhetetlen. Ennek okán, összeszedtük a legfontosabbakat, amelyek áttanulmányozása hasznos segítséget jelenthez pályázói és szállítói oldalon egyaránt.

Éves Fejlesztési Keret (ÉFK): jogszabályban meghatározott, menetrendhez kötött éves fejlesztési keret, mely tartalmazza a meghirdetendő felhívásokat, a magyar közlönyben kerül kihirdetésre.

KKV:  Kis- és középvállalkozásoknak magyar és az európai uniós besorolása. Abban az esetben beszélhetünk ilyen vállalkozásról, amennyiben a lenti feltételek valamelyikét (egymást követő két lezárt üzleti évben) teljesíti a vállalkozás.

kkv-feltetelek

GINOP: A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programot rövidíti, amely a legfontosabb forrása a gazdaságfejlesztési forrásoknak, IKT pályázói oldalról a legfontosabb.

VEKOP: Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program, amely Pest megye és Budapest területén megvalósult EU-s fejlesztési támogatások forrása, szintén IKT tükörpályázatokkal.

Kapcsolt vállalkozás: azok a vállalkozások, amely rendelkezik a részvényesek vagy tagok szavazati jogának többségével egy másik vállalkozásban, jogosult valamely másik vállalkozás felett meghatározó befolyás gyakorlására, jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy másik vállalkozás igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét…

Kedvezményezett: Az a pályázó, aki támogatást nyert. A támogatásban részesült Pályázó, akivel a Támogató támogatási szerződést köttetik, illetve megvalósítja a projektet..

KMR: Közép-Magyarországi Régió, amely a hét magyarországi statisztikai régió egyike. Pest megye és Budapest főváros alkotja.

Pályázó: Az a személy vagy szervezet, aki, amely a pályázatot benyújtja.

Pályázati pénz: Ez a köznapokban elterjedt összefoglaló elnevezése a pályázatok útján elnyerhető támogatásoknak, vissza nem térítendő, és visszatérítendő támogatásoknak egyéb ösztönzők útján kapható külső forrásnak.

Pályázatkezelő: Az a szerv, aki a pályázat lebonyolítását végzi (tehát kiírja, összegyűjti a pályázatokat, ellenőrzi, eljuttatja a Támogató döntéshozó testülethez). A GINOP programoknál, a Nemzetgazdasági Minisztérium, VEKOP programoknál a Magyar Államkincstár végzi ezen feladatokat.

A projektvégrehajtás időtartama: A pályázati felhívásban és útmutatóban megjelölt időpontok közé eső, a pályázó által a pályázatban megjelölt kezdő és befejező időpontok közötti intervallum. Ez idő alatt kell megvalósítani a projektet.

Önrész: A pályázó által biztosított pénzbeli és nem pénzbeli saját erő, abba más forrás nem értendő bele.

Biztosíték: Az Irányító Hatóság a támogatói döntés meghozatalakor, az adott projekt kockázatosságának függvényében, egyedi döntés keretében a támogatást igénylőt biztosíték nyújtására kötelezheti, illetve a 272/2014-es Korm. rendelet 84. § (2) bekezdés b) pontja nyújt iránymutatást.

Csekély összegű (de minimis) támogatás és szabályai: Max. összege 200.000 Euró lehet, kivéve a közúti szállításban tevékenykedő céget (ott max. 100.000 Eurónak megfelelő Ft ellenérték). Feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik az előző három pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. Nem halmozható állami támogatással.

Támogatható tevékenységek (önállóan és nem önállóan): Az egyes pályázati kiírások esetében a konkrét támogatható tevékenységeket a Pályázati Felhívás és a vonatkozó Pályázati Útmutató tartalmazza, melyben szerepelhetnek önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek is.

Támogatásintenzitás: A támogatás tartalom és az elszámolható költségek jelenértékeinek hányadosa.

Pályázati Útmutató: A pályázat elkészítését segítő, részletes segédanyag.

Elszámolható költségek: Olyan kiadások, amelyek a projekt megvalósításának érdekében merülnek, merültek fel és azt tartalmazza a pályázati útmutató.

Saját forrás: A támogatást igénylő, a pályázó saját, a támogatott program, projekt megvalósítására rendelkezésére álló, vagy az adott célra elkülönített pénzösszege, vagy a pályázó tagi kölcsön nyújtására vonatkozó kötelezettség vállalása.

Támogatástartalom: a támogatás eredményeképpen a kedvezményezett számára nettó bevételként, költségcsökkenésként vagy adózott eredmény növekményeként megjelenő összeg jelenértéke. (támogatásként kapott összeg).

Telephely: A cég – székhelyétől különböző helyen lévő is lehet – telephelye a tevékenység gyakorlásának helye. (1997. évi CXLV törvény 16.§).

Melléklet: Pályázat alapinformációi mellett szükség van olyan iratokra, amelyek bizonyítják a pályázatban leírtakat. Ezeket hívják mellékleteknek. Ezek segítik a bírák munkáját. Olyan csatolandó dokumentumok, amelyek azt a célt szolgálják, hogy pontos adataikkal alátámasszák a pályázatban leírtakat, melyek elbírálás szempontjából nagyon fontosak. Például: aláírási címpéldány, cégkivonat, fotók, határozatok, nyilatkozat a taggyűlésről, tervrajzok, pénzügyi beszámolók…stb.