Etikai és Fegyelmi Szabályzat

Informatikai Vállalkozások Szövetségének Etikai és Fegyelmi szabályzata

1. Szabályzat célja és hatálya

 1. A szabályzat célja, hogy meghatározza az Informatikai Vállalkozások Szövetség (továbbiakban: IVSZ vagy Szövetség) tagjainak tevékenységével kapcsolatos fegyelmi és etikai eljárásának szabályait és szankcióit, valamint az Etikai és Fegyelmi Bizottság (továbbiakban Bizottság) feladatkörét és ezáltal elősegítse az Etikai Kódex, valamint a Szövetség célkitűzéseinek és vonatkozó szabályzatainak az érvényesülését.
 2. Az Etikai- és Fegyelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) hatálya a Szövetség tagjainak tevékenységükkel összefüggő etikai-, fegyelmi felelősségére valamint a Bizottság feladatkörére terjed ki.
 3. Kiterjed a Szabályzat hatálya a Szövetség képviselőjére, elnökségére, vezető tisztségviselőire és egyéb tisztségviselőire is, ha a tevékenységük a Szövetségnek bármilyen formában – bizonyíthatóan erkölcsi és/vagy anyagi – kárt okoz, vagy olyan magatartást tanúsít mely a Szövetség jó hírének árt.

2. Bizottság hatásköre

a) az Etikai Kódexben (továbbiakban: Kódex) foglalt etikai szabályok, valamint a Szövetség szabályzataiba foglalt kötelezettségek megsértése miatt a tag ellen kezdeményezett ügyben az etikai és fegyelmi eljárás (továbbiakban: eljárás) lefolytatása,

b) állásfoglalás kialakítása a Kódex rendelkezései értelmezésével, alkalmazásával illetve valamely magatartás, tevékenység Kódexszel való összhangjával kapcsolatos kérdésben, valamint a követendő magatartási szabályok kialakítása

c) állásfoglalás bármely – a Szövetség Elnöke, Elnöksége által indítványozott – etikai kérdésben

3. Bizottság ülései

 1. A bizottság szükség szerint ülésezik. Ülését a bizottság elnöke hívja össze az eljárás megindítása iránti kérelem jogosult általi megtételétől számított 30 napon belül. Döntését az eljárás megindítása iránti kérelem bejelentéstől számított legkésőbb 60 napon belül köteles meghozni. A Bizottság a fenti határidőt jogosult további legfeljebb 60 nappal meghosszabbítani, amennyiben azt az ügy bonyolultsága, vagy bármely a bizottság eljárásán kívül eső ok indokolja.
 2. A bizottság határozatképes, ha azon legalább 3 tag jelen van. A bizottság ülése, amennyiben a bejelentéssel érintett felek közül a nyilvánosság kizárását egyik fél sem kéri, nyilvános, azon hallgatóságként a Szövetség bármely Tagja, illetőleg a Szövetség bármely tisztségviselője részt vehet. A bizottság határozatait nyílt szavazással a jelenlévő elnökségi tagok több mint felének „igen” szavazatával (egyszerű szótöbbség) hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
 3. Az bizottság elnöke jogosult írásbeli (elektronikus) szavazást elrendelni. A kérdést minden esetben írásban (e-mailben, faxon vagy levélben), igazolható módon kell megküldeni a tagoknak. Az adott kérdésben akkor érvényes a tag szavazata, ha a válasz a megszabott határidőn belül, a megküldésnek megfelelő feltételekkel történik. A válaszadásra nyitva álló határidő nem lehet kevesebb 5 munkanapnál, valamint nem lehet több 10 munkanapnál. A kérdések elküldésének és a válaszok beérkezésének tényét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Amennyiben a tag válasza a megadott határidőig nem érkezik vissza, úgy azt a szavazatösszesítésnél nem lehet figyelembe venni, de erre írásban előzetesen fel kell hívni a figyelmet. Ha válaszában legalább 2 tag további egyeztetést javasol, a kérdés érvényesen írásbeli szavazással nem dönthető el, arról ülésen kell dönteni.
  A válaszok alapján az elnök megállapítja a szavazás eredményét és azt – a legutolsó szavazat beérkezését követő 3 napon belül – írásban megküldi a tagoknak.

4. Etikai-, fegyelmi vétségek

 1. Etikai- és/vagy fegyelmi vétséget követ el az, aki:
  • a) az Etikai Kódexben meghatározott szabályokkal ellentétes magatartás tanúsít
  • b) a Szövetség Alapszabályában, egyéb szabályzataiban, valamint a vezető szerveinek határozataiban foglalt kötelező rendelkezéseket felróható módon megsérti vagy megszegi.
  • c) különösen, aki a tagdíját a külön Szabályzatban meghatározottak szerint nem egyenlíti ki, illetve a tagdíj meghatározásához szükséges adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti

5. Szankciók

 1. Bizottság az alábbi szankciók alkalmazására jogosult:
  • a) írásbeli figyelmeztetés,
  • b) írásbeli figyelmeztetés, annak nyilvánosságra hozatalával
  • c) meghatározott, a tagokat megillető kedvezmények megvonása,
  • d) kizárás kezdeményezése az Elnökségnél.
 2. Az (1) bekezdés a) – c) pontjában meghatározott büntetést együttesen is lehet alkalmazni.
 3. A kedvezmények teljes vagy részleges megvonása a 3 évet nem haladhatja meg.

6. A fegyelmi büntetés célja és kiszabásának elvei

 1. A fegyelmi büntetést úgy kell kiszabni, hogy igazodjék a fegyelmi vétség súlyához és az elkövető vétkességének fokához, továbbá az enyhítő és súlyosbító körülményekhez.

7. Etikai- és Fegyelmi Bizottság

 1. A fegyelmi jogkört első fokon a Bizottság gyakorolja.
 2. Nem vehet részt a fegyelmi jogkör gyakorlásában az, aki:
  • a) az eljárásban érintett Tag
  • b) az a Tag, aki maga is fegyelmi eljárás alatt vagy büntetés alatt áll,
  • c) akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható el.
 3. A Bizottság elnöke hivatalból vagy kifogás alapján köteles az érdekeltség kérdésében határozatot hozni. Ha az érdekeltség a Bizottság elnökét érinti, a Szövetség Elnöksége határoz.

8. Eljárás megindítása

 1. Fegyelmi és etikai eljárás csak annak megindítása után folytatható le.
 2. Eljárást bármely teljes jogú Tag vagy az Iroda bejelentésére a Bizottság Elnöke, továbbá a Szövetség Elnöke, Elnöksége, valamint a hatáskörébe tartozó ügyeknél a Számvizsgáló és Ellenőrző Bizottság elnöke jogosult elrendelni.
 3. A Bizottság rendeli el az eljárást:
  • a) ha maga érzékeli a fegyelmi eljárásra alapot adó cselekményt,
  • b) ha folyó fegyelmi eljárás során merül fel valaki ellen fegyelmi eljárás elrendelésének szükségessége.
 4. Az eljárás elrendelése előtt az elrendelésre jogosult – amennyiben szükségesnek ítéli – a Bizottság egyik tagját megbízhatja az eljárás elrendeléséhez szükséges adatok beszerzésével.

9. Az eljárás lefolytatása

 1. Az eljárást a Bizottság legalább három tagja folytatja le a kezdeményezéstől számított 60 napon belül. A Bizottság határozatát köteles az eljárásban résztvevőknek a határozat meghozatalát követő 3 napon belül megküldeni.
 2. Az eljárásról a Bizottság jegyzőkönyvet készít, amelynek tartalmaznia kell a résztvevők adatain kívül, különösen a tényállást, az eljárás alá vont érveit, észrevételeit, az eljárás során figyelembe vett bizonyítékokat, a Bizottság határozatát és indokolását.
 3. Az eljárás során az eljárás alá vont Tag személyes meghallgatását a Bizottság köteles megkísérelni.

10. Elévülés

 1. Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, vagy annak mellőzésével büntetést kiszabni:
  • a) ha a kötelezettségszegésről, vagy az eljárás alapjául szolgáló okról való tudomásszerzés óta 3 hónap, illetve elkövetése óta 1 év már eltelt,
  • b) ha a kötelezettségszegés miatt büntető – vagy szabálysértési eljárás indult. (Amennyiben az nem végződött felmentéssel, a határidő a jogerős határozat közlésétől számított, maximum egy év.)

11. Fellebbezés

 1. Az elsőfokú fegyelmi határozat ellen fellebbezéssel élhet:
  • a) a fegyelmi eljárás alá vont személy,
  • b) az eljárás indítványozója, valamint
  • c) akire a fegyelmi határozat rendelkezést tartalmaz,
 2. A fellebbezést a kézbesítéstől számított 15 napon belül, írásban, a Bizottságnak címezve kell bejelenteni.
 3. Fellebbezés esetén az iratokat haladéktalanul fel kell terjeszteni a másodfokú szervhez.

12. Fellebbviteli Eljárás

 1. Az elsőfokú fegyelmi határozat elleni fellebbezésnek az elbírálása a Szövetség Elnökségének a hatáskörébe tartozik.
 2. A 7. pont (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok az Elnökség tagjaira is vonatkoznak.

13. Másodfokú tárgyalás és határozat

 1. Az Elnökség általában az iratok alapján dönt. Indokolt esetben bizonyítási eljárás és személyes meghallgatás is lefolytatható.
 2. A másodfokú határozatban az Elnökség az elsőfokú határozatot helybenhagyhatja, megváltoztathatja, vagy hatályon kívül helyezheti. Hatályon kívül helyezés esetén az első fokú Bizottságot új eljárás lefolytatására utasítja, megjelölve azt, hogy a megismételt eljárást milyen szempontok alapján kell lefolytatni.
 3. Az Elnökség az írásba foglalt határozatát közli az érdekeltekkel, valamint mindazokkal a szervekkel, amelyek közreműködni kötelesek annak végrehajtásában. A fegyelmi eljárás iratait az első fokon eljárt Bizottsághoz kell visszaküldeni.

A Tag jogosult a Bizottság törvénysértő határozatát az Egyesülési törvény 10.§. (1) bekezdés alapján Bíróság előtt megtámadni.

14. Záró rendelkezések

Jelen Szabályzatot az Elnökség 6. számú határozatával fogadta el és 2006. május 30-án lépett hatályba, valamint 2006. szeptember 5. napján megtartott Elnökségi ülésen meghozott határozatával módosította. E Szabályzatnak a Szövetség Elnöksége által történő elfogadásával egyidejűleg a Szövetség korábbi ilyen Szabályzatai hatályukat vesztik.