Tagdíjszabályzat

Az IVSZ – Digitális Vállalkozások Szövetsége (a továbbiakban: IVSZ vagy Szövetség) Alapszabályának 8. § alapján az IVSZ Elnöksége a tagdíj befizetésének és nyilvántartásának eljárási rendjéről és a tagdíjjal kapcsolatos egyéb lényeges kérdésekről az Alapszabállyal összhangban az alábbi szabályzatot alkotja.

1. § A tagdíj mértéke

A Tagok által fizetendő minimális és maximális tagdíj, valamint a tagdíjalap százalékos mértékét, továbbá a társult tagok és társult szervezetek tagdíjának mértékét évente a költségvetés elfogadásával együtt a Közgyűlésnek kell megállapítania, ellenkező esetben a hatályos rendelkezések az irányadóak.

A tagfelvételi kérelem elbírálásakor az Elnökség jogosult, amennyiben a belépni kívánó cég egy cégcsoport/kapcsolt vállalkozás része, úgy a cégcsoport egészére figyelemmel oly módon megállapítani a tagdíj mértékét és a tagozati besorolását, hogy az a cégcsoporton belüli legnagyobb IKT profilú társaság alapján kerüljön megállapításra.

 • Mikro vállalkozások Tagozatába tartozó Tagok tagdíja

Mikro vállalkozások Tagozatába tartozó Tag rendes évi tagdíja a tárgyévet megelőző évben az iparűzési adóalapnak1 megfelelő korrigált nettó árbevétel (tagdíjalap) 0,12% százaléka, de legalább a Közgyűlés által megállapított minimális tagdíj és legfeljebb a Közgyűlés által Mikro, Kis és Középvállalkozások Tagozatába tartozó Tagok számára megállapított maximális tagdíj.

 • Kis- és közép vállalkozások Tagozata

Kis- és közép vállalkozások Tagozatába tartozó Tag rendes évi tagdíja a tárgyévet megelőző évben a tagdíjalap 0.12% százaléka, de legalább a Közgyűlés által megállapított minimális tagdíj és legfeljebb a Közgyűlés által Mikro, Kis és Középvállalkozások Tagozatába tartozó Tagok számra megállapított maximális tagdíj

 • Nagyvállalkozások Tagozatába tartozó Tagok tagdíja

A nagyvállalkozások Tagozatába tartozó Tag rendes évi tagdíja a tárgyévet megelőző évben a tagdíjalap 0.12% százaléka, de legalább a Közgyűlés által megállapított minimális tagdíj és legfeljebb a Közgyűlés által Nagyvállalatok Tagozatába tartozó Tagok számára megállapított maximális tagdíj.

 1. Nemzetközi, Multinacionális vállalkozások Tagozatába tartozó Tagok tagdíja
 2. A Nemzetközi, Multinacionális vállalkozások Tagozatába tartozó Tag rendes évi tagdíja a Közgyűlés által megállapított maximális tagdíj
 3. A Társult tagok rendes éves tagdíja a minimális tagdíj ötszörös összege, Társult Szervezetek esetén az éves tagdíj a minimális tagdíj háromszoros összege.
 4. A Tiszteletbeli tagok tagdíjfizetésre nem kötelesek.
 5. A Tagok és Társult Tagok számukra kötelezően meghatározott összeg felett felajánlásos alapon tagdíj-kiegészítést fizethetnek.

Az aktuális éves tagdíj maximum 50%-a szolgáltatással ellentételezhető, amit az Elnök indokolt esetben, a Szövetség érdekeinek szem előtt tartásával hagyhat jóvá.

1 1990. évi C. a helyi adóról szóló törvény 39.§. / hatályon kívül helyezése esetén IPA kiszámításának alapjául szolgáló korábbi jogszabályi meghatározás

2. § A tagdíjfizetés módja

Az 1. § szerinti tagdíj befizethető

 • az IVSZ Iroda házipénztárába nyugta ellenében készpénzzel, illetve
 • az IVSZ bankszámlájára történő közvetlen átutalással.

3. § A tagdíjfizetés határideje

 1. A tagdíjat két részletben kell megfizetni a Szövetség részére, kivéve a maximális tagdíj összegét fizető Tagok, valamint a Társult Tagok és társult Szervezetek tagdíja esetében, ahol egy összegben történik a teljesítés Szövetség által kiállított számla ellenében legkésőbb tárgyév március 31-ig.

A nem a maximális tagdíj összegét fizető Tag a tárgyévi tagdíját az alábbiak szerint köteles a Szövetség részére megfizetni:

A Tag a tárgyévi tagdíj összegének első feléről kiállított számlát legkésőbb tárgyév január 31-ig fizeti meg, míg a második, a tagdíj második részletét tartalmazó számlát –az első részlettel azonos napon de eltérő fizetési határidővel kiállított számla ellenében- legkésőbb június 30. napjáig köteles megfizetni.  A tagdíj fizetés alapja a Tag tárgyévet megelőző évi tagdíjának összege, így az első és második részletének mértéke a tag előző évi tagdíjának fele összege.

A Tag tárgyévi tagdíjalap-közlése alapján, amennyiben a Tag által az adott évre befizetett tagdíj összege eltér a már általa számla ellenében megfizetett összegtől, úgy a Szövetség részére a különbözet tekintetében korrekciós számlát állít ki, amelyet felek a számla kiállítását követő 30 napon belül rendeznek egymással.

 1. Amennyiben a tagsági jogviszony év közben keletkezik, a Tag a tárgyévre számított teljes tagdíj időarányos tárgyévi – a belépés időpontját is magában foglaló – negyedévre kerekített részét köteles megfizeti a belépést követő 15 napon belül.

Amennyiben a belépés a tárgyévi rendes évi közgyűlést megelőzően történik, úgy a tag a szavazati jogát a közgyűlésen kizárólag akkor gyakorolhatja, ha a tagdíjfizetési kötelezettségének legkésőbb a közgyűlés megkezdésekor vagy azzal egyidejűleg eleget tett.

 1. Amennyiben a belépés május 31. előtt történik, akkor a belépéskor a Tag a tagdíját számla ellenében a kézhezvételtől számított 8 napon belül köteles megfizetni a belépéskor megadott, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó tagdíjalap alapján számítottan.

A tagdíj mértéke a – belépéskor megadott, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó tagdíjalap alapján számított és a 3. §. 2. bekezdés szerint időarányosított – tagdíj összege, melyet a tag számla ellenében a kézhezvételtől számított 8 napon belül köteles megfizetni. Amennyiben a Tag tárgyévi tagdíjalap-közlése szerint számítottan a már befizetett és a befizetendő összeg eltér egymástól, úgy felek ennek a különbségét kötelesek egymással a közlést követő 30 napon belül korrekciós számla alapján egymással elszámolni.

Jelen pontba foglalt rendelkezés nem alkalmazandó a maximális tagdíj összegét fizető Tagok esetében, valamint a Társult Tagok és Társult Szervezetek esetében ahol a tag ebben az esetben is egy összegben fizeti meg a tagdíjat a fentiek szerint.

 1. Amennyiben a belépés május 31. után történik, akkor a belépéskor a Tag egy részletben fizet tagdíjat. A tagdíj mértéke a – belépéskor megadott, a tárgyévre vonatkozó tagdíjalap alapján számított és a 3. §. 2. bekezdés szerint időarányosított – tagdíj, melyet a tag számla ellenében legkésőbb tárgyév június 30-ig köteles megfizetni.
 2. A felajánlásos alapon történő tagdíj-kiegészítés megfizetése önkéntes alapon, a Tag vállalása szerint határidő meghatározása nélkül teljesítendő.

4. § A befizetés előkészítése

 1. Az Iroda tárgyév január 15-ig a Tagok részére a 3.§ 1. alapján kiállított számlákat megküldi (e-számla esetén kizárólag elektronikus úton a Tag által megadott email címre), kivéve a maximális tagdíj összegét fizető Tagok, valamint a Társult Tagok és Társult Szervezetek esetében akik részére az Iroda legkésőbb március 15. napjáig küldi meg a 3. § 1. bekezdés szerint a teljes tagdíjról szóló számlát.
 2. A Tagok tárgyév május 31-ig kötelesek tájékoztatni a Szövetséget a tárgyévi tagdíjuk kiszámításának alapjául szolgáló tagdíjalap mértékéről.
 3. A Iroda a Tag tájékoztatása alapján tárgyév június 15-ig a 3.§ 1. pontban foglaltak szerint szükség szerint korrekciós számlát küld.
 4. Az évközben belépő új tagok esetében az 1., 2., és 3. bekezdésben foglalt követelményeknek a felvételről szóló értesítéskor kell értelemszerűen eleget tenniük.
 5. A felajánlásos alapon történő tagdíj-kiegészítés fizetés esetében a Tag írásban értesíti az Irodát ilyen irányú szándékáról és a tagdíj-kiegészítés mértékéről. Ennek alapján az Iroda kiegészítő tagdíj számlát állít ki és küld el Tagnak.

5. § Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása

 1. Amennyiben a Tag tagdíjalap közlési kötelezettségének határidőben, továbbá Iroda írásbeli felhívására sem tesz eleget, akkor a tagdíjalap, valamint ennek alapján Tag rendes évi tagdíja a Cégbíróság Információs Szolgálata által üzemeltetett adatbázisban szereplő, a Tagra vonatkozó utolsó éves beszámoló „A” vagy „B” eredmény-kimutatása alapján kerül meghatározásra. Ebben az esetben Szövetség az információ szolgáltatás esetlegesen felmerülő díját áthárítja (továbbszámlázza) Tagra, valamint Tag köteles további 5000 Ft + ÁFA egyszeri adminisztrációs díjat Szövetség részére megfizetni.
 2. Amennyiben egy Tag esetében nem rendelkezik a Szövetség a szükséges adattal és/vagy az 1. pontban foglaltak szerinti eljárás sem vezetett eredményre, és a tagdíjalap az ismételt írásbeli kérést követő 30 napon belül nem kerül pótlásra úgy a Szövetség jogosult az általa megállapított tagdíjat kiszámlázni, melynek összege minimális tagdíj kétszerese (200%-a), valamint ebben az esetben is köteles a Tag a Szövetség részére az 1. pontban meghatározott költségek és az egyszeri adminisztrációs díj megfizetésére.

6. § A befizetések nyilvántartása

 1. A tagdíjbefizetések az Iroda pénzügyi nyilvántartásában kerülnek rögzítésre.
 2. A befizetésekkel kapcsolatos dokumentumokat és bizonylatokat az Iroda köteles 5 évig megőrizni.
 3. A tagdíj alapjául szolgáló adatszolgáltatás a Tag önkéntes adatszolgáltatása alapján történik, azonban a Szövetség Elnöksége, Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottsága, illetve az Elnökség felhatalmazására az Iroda jogosult az adatok valósságának vizsgálatára a Cégbíróság, illetve az illetéke önkormányzatok adatbázisa alapján. Amennyiben eltérés állapítható meg az adatbázisban szereplő adatok és a Szövetség számára szolgáltatott adatok között, akkor a Szövetség jogosult a Cégbírósági, illetve önkormányzati adatok alapján az ellenőrzött tag tagdíját megfelelően módosítani és Tagtól a különbözet megfizetését követelni, valamint Taggal szemben Etikai és Fegyelmi Bizottság előtt etikai és fegyelmi eljárást indítani.

7. § Adatszolgáltatás és nyilvánosság

 1. Az érintett Tagnak a saját befizetésével kapcsolatos információkat soron kívül kell megadni, és kérésére – a személyére vonatkozó mértékben – a nyilvántartásokba betekintést kell biztosítani.
 2. A tagdíjfizetés tényére, időpontjára vonatkozó adatok és nyilvántartások az 1. pontban foglalt kivétel mellett általában nem nyilvánosak, azokat az Iroda köteles bizalmasan a vonatkozó iratkezelési szabályok szerint kezelni. Az iratokba az Iroda illetékes munkatársain kívül csak az Elnökség és az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság tagjai jogosultak betekinteni.

8. § Tagdíjtartozás és jogkövetkezménye

 1. Amennyiben a Tag a megadott fizetési határidőig nem teljesíti fizetési kötelezettségét, az Iroda a nemfizető Tag számára egyenlegközlő levelet (1. sz. felszólítás) küld, a fizetési határidő lejártát követő 15 nap elteltével. Amennyiben a Tag díjtartozását ezt követően sem egyenlíti ki, úgy az Iroda az egyenlegközlő levél feladását követő 15 nap múlva fizetési felszólító levelet (2. sz. felszólítás) küld, a jogkövetkezmények feltűntetésével.
 2. A 4. § 1. és 3. bekezdése szerinti megadott határidő lejártát követő első elnökségi ülésen az Iroda tájékoztatást ad a fizetési fegyelem alakulásáról.
 3. Amennyiben Tag tagdíjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget és a kötelezettség megtételére Iroda a Tag számára igazolt módon egyenlegközlő levelet, valamint fizetési felszólító levelet küldött, azok eredménytelenségét követően a Szövetség Elnöksége az Etikai és Fegyelmi Bizottság javaslatára jogosult szankciók megtételére vagy a nem fizető Tag kizárásáról határozatban rendelkezni.
 4. A Szövetség Közgyűlésén a lejárt tagdíjtartozással rendelkező Tagok a szavazati jogukat nem gyakorolhatják, kivéve, ha a tagdíjtartozás megszűnésének tényét a Közgyűlés megkezdéséig hitelt érdemlően nem igazolják.

9. § Tagság megszűnése esetén vonatkozó rendelkezések

 1. A kilépési szándékot az Alapszabály VI. fejezet, 9 §. értelmében írásban kell jelezni az Elnökség felé.
 2. A kilépéssel vagy kizárással megszűnő tagsági jogviszony esetén a Tag köteles a tárgyévi tagdíjat megfizetni, illetve a már befizetett tagdíjat a Tag a Szövetségtől nem követelheti vissza.

10. § Záró rendelkezések

 1. A Szabályzatot minden tagnak meg kell küldeni.
 2. A Szabályzatban a Tag megnevezés alatt a Társult Tag is értendő, kivéve, ha az adott szövegrész egyértelműen másként nem rendelkezik.
 3. A szabályzatnak az IVSZ Alapszabályát érintő azt tartalmazó alapszabályi részei csak Közgyűlési döntéssel módosíthatók
 4. évtől a tagdíj mértéke a 2023.06.07-én megtartott Közgyűlés 6.sz. határozata alapján:
 • A Nemzetközi, Multinacionális vállalkozások Tagozatába tartozó Tag rendes évi tagdíja a Közgyűlés által megállapított maximális tagdíj
 • 2024. évtől a minimális tagdíj: 43.700,- Ft
 • 2024. évtől a maximális tagdíj: 1.260.000,- Ft

A tagdíjalap számítási módját és százalékos mértékét a 2019. május 2. napján megtartott közgyűlés fogadta el.

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt jelen Tagdíjszabályzatot elfogadta az IVSZ Elnöksége 2023. november 23. napján hozott határozatával.

Kelt, Budapest 2023. november 23. napján.

11990. évi C. a helyi adóról szóló törvény 39.§. / hatályon kívül helyezése esetén IPA kiszámításának alapjául szolgáló korábbi jogszabályi meghatározás