EUDECO – adatújrahasznosítás

A projekt kontextusa és általános célkitűzései

Világszerte korlátozott mértékű információ áll rendelkezésre az adatgazdaságról és annak fejlődéséről. Annak érdekében, hogy az adatgazdaságban rejlő gazdasági potenciált társadalmilag elfogadható módon kiaknázhassuk, a kutatási és innovációs tevékenységet ki kell egészítenie a vállalkozások, kormányzati szervezetek, akadémiai intézmények és a polgárok közti konstruktív kommunikáció. Az EuDEco projekt nemcsak az európai adatgazdaság megértéséhez járult hozzá, hanem ezt a párbeszédet is elősegítette. A projekt átfogó célja az volt, hogy segítse Európát egy önfenntartó adatpiac létrehozásában, és ezáltal növelje Európa globális versenyképességét.

Az európai adatgazdaság EuDEco által kidolgozott modellje nem csupán az adatgazdaság fejlődése mérésének alapjait segített lefektetni, hanem gyakorlati megoldások és ajánlások kidolgozásához is hozzájárult, amelyek az adatgazdaság összefüggésében felmerülő főbb akadályokat és kihívásokat kezelik. Az elemzések során a legnagyobb hangsúlyt a konzorcium az esettanulmányok, üzleti modellek és értékhálózatok jogi lehetőségeire, társadalmi elfogadottságára, gazdasági és technikai megvalósíthatóságára helyezte. Ezáltal az EuDEco projekt hasznos információval és eszközökkel szolgált mind az európai adatgazdaság keretfeltételeit meghatározó döntéshozók, az adatgazdaságban résztvevő cégek vezetői, valamint a kormányzati szervezetek és akadémiai intézmények képviselői számára.

A Projekt eredményei

Az EuDEco projekt a Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research által koordinált öt szervezetből álló nemzetközi konzorcium révén 2015. februárja és 2018 januárja között valósult meg. A projekt fő eredményei az európai adatgazdaságot bemutató modell, illetve egy mérési koncepció az adatgazdaság fejlődésére és számos ajánlás, amelyek a modellre épülnek. A projekt honlapja részletesen bemutatja a projekt eredményeit, az alkalmazott megközelítést, a projekteredmények megértését segítő online eszközöket és a konzorciumot.

Az EuDEco modell komplex adaptív rendszerként tekint az adatgazdaságra, és egy javarészt kvalitatív, közösség-fókuszú megközelítésen alapszik. Leírja az adatgazdaság főbb építőelemeit és az azok közti kapcsolatokat, illetve segíti megérteni az adatgazdaság komplexitását. A modell fő építőelemei a szereplők (adattal rendelkezők, adatforgalmazók, adatfelhasználók és megoldás szolgáltatók), a tárgyak (adat és technológiák), a stratégiák és a környezeti tényezők. A szereplők arra használják a tárgyakat, hogy azok által támogassák vagy segítsék a más szereplőkkel vagy a környezettel való interakciókat. A stratégiák a szereplők reakcióit és interakcióit hivatottak leírni. A modell elemeire és a köztük lévő kapcsolatokra vonatkozóan általános érvényű állítások kerültek megfogalmazásra. A modell megismerését segíti a projekt honlapján elérhető online vizualizáció, amely végig vezeti a felhasználót a modell elemein és konkrét esettanulmányokat is bemutat.

Az európai adatgazdaság mérésére újszerű koncepciót javasol a projekt, amely összetett indikátorokat használ, amelyek az adatgazdaság és az azt meghatározó keretfeltételek fontos aspektusait leíró indikátorokon nyugszik. Olyan mérőszámokat vesz figyelembe az európai országok vonatkozásában, amelyek vélhetően befolyásolják azt, hogy az egyes országok mennyire tudnak hozzájárulni a versenyképes adatgazdaság kialakításához vagy részt venni benne. Ezek a mérőszámok kapcsolódhatnak az üzleti szektor teljesítményéhez, az üzleti környezethez, az innovációs potenciálhoz, az infrastruktúrához, a kapcsolódó technológiák elterjedéséhez, a biztonsági helyzethez, a magánadatok védelméhez, a társadalmi részvételhez vagy az adatok nyíltságához. A javasolt mérési koncepció nyílt és mindenki által szabadon hozzáférhető forrásokból származó adatok segítségével hozzájárul annak megértéséhez, hogy egy adott tagállamban milyen mértékben állnak rendelkezésre a keretfeltételek az adatgazdaságból való profitáláshoz. A mérési eredmények segítik a jelenlegi trendek megismerését és az egyes európai országok erősségeinek és gyengeségeinek feltérképezését.

A számos érdekelt szervezettel való intenzív egyeztetések és tapasztalatcsere, valamint az adatgazdaság szereplőinek tanulmányozása alapján ajánlások kerültek megfogalmazására politikai döntéshozók és az adatgazdaságban aktívan résztvevő szervezetek vezetői számára. A projekt keretében megfogalmazott ajánlások a többéves munka során feltérképezett követelményekre és akadályokra fókuszálnak, jogi, társadalmi-gazdasági és technológiai természetűek és szorosan kapcsolódnak a modellben leírt általános érvényű megállapításokhoz. Minden egyes ajánláshoz gyakorlati megoldási lehetőségek tartoznak, amelyek segíthetik az implementációt. A projekt honlapján elérhető online tool, a Recommender, közelebb hozza az ajánlásokat a célközönséghez, segíti azok könnyebb megértését és adaptálását.

Újdonságérték és lehetséges hatások 

Az EuDEco projekt az adatgazdaság kapcsán felmerülő problémákat és lehetőségeket vizsgálta, különös tekintettel az adat újrahasznosításra. A lehetőségek és problémák átfogó ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy a Big Data és az Open Data nagyobb mértékű hasznosítását támogatni tudjuk Európában. Az EuDEco konzorcium által elvégzett munka hozzájárul

  • az adatokhoz való könnyebb hozzáféréshez és nagyobb mértékű értékgeneráláshoz Európában
  • az adat újrahasznosításhoz szükséges stabil ökoszisztéma létrehozásához
  • a big data megoldások nagyobb arányú alkalmazásához az európai vállalkozásoknál

A projekt során tanulmányoztuk az adatújrahasznosítás és az önfenntartó adatpiac jogi, társadalmi-gazdasági és technológiai előfeltételeit, amelynek során a releváns irodalom feldolgozásán túl külső szakértők és más érdekeltek véleményét is számításba vettük. A projekt keretében szervezett rendezvények átfogó beszélgetéseket eredményeztek. Az elemzés során konkrét eseteket is részletesen feldolgoztunk. Az adatgazdaság bizonyos aspektusait és keretrendszereit különböző szemszögből górcső alá véve, majd ezeket egy koherens egészbe foglalva számos szempontból valódi újdonság értékkel bíró következtetéseket vonhattunk le. Az eredményekre építkezve kialakítottuk az európai adatgazdaság modelljét. Emellett egy mérési koncepciót is kidolgoztunk, amely lehetővé teszi az európai adatgazdaság fejlődésének mérését. A már meglévő koncepciókkal ellentétben az EuDEco konzorcium által készített Európára koncentrál, széleskörű, releváns tényezőket és keretfeltételek vesz figyelembe, összetett indexelést használ, és csak és kizárólag mindenki által hozzáférhető forrásokból származó adatokkal dolgozik.

Összességében az EuDEco projekt nem csupán az európai adatgazdaság megértéséhez és az érintett felek közötti kommunikációhoz járult hozzá, de segített felhívni a figyelmet a Big és Open Data közösségben, sőt azon túl is a jelenleg nyitott és ellentmondásos kérdésekre, amelyekkel az európai adatgazdaság kontextusában jelenleg találkozhatunk.

EuDEco_logo

Az EuDEco projekt megvalósítását az Európai Bizottság a 645244 szerződés keretében a H2020 program révén támogatja!

flag_yellow_low