A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül

Támogatás célja

A támogatás célja, hogy a feltételeknek megfelelő vállalkozásoknak továbbadott támogatást nyújtson a munkahelyi képzések megvalósításához, ezzel növelve a termelékenységüket. Ennek érdekében a munkaadók az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatalhoz benyújtott kérelem alapján támogatást kaphatnak.

Pályázók köre

 • Mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt üzleti évvel.
 • Nagyvállalatok, amelyek rendelkeznek legalább 2 lezárt üzleti évvel.
 • Magyarországon székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezet vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe, kettős könyvvitelt vezető egyéni cég és egyéni vállalkozás.
 • Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, ha a Kormány előzetesen hozzájárult.
 • A támogatást igénylő rendelkezik a képzés megvalósításához szükséges önerővel, amely legalább a projekt elszámolható összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett része. Az erről szóló bankszámlakivonat a kérelem kötelező mellékletét kell, hogy képezze.

Kérelmek típusai

 • Önálló kérelem: A pályázó vállalat kizárólag saját munkavállalói számára valósít meg képzést.
 • Együttes kérelem: Együttes kérelmet beszállítói integrátor vállalat nyújthat be. Az együttes kérelem a beszállítói integrátor saját munkavállalóinak és a beszállítók munkavállalóinak közös képzését tartalmazza.
  • Beszállítói integrátor: Az a termelőtevékenységet végző vállalkozás, amely főegységeket és/vagy részegységeket állít elő beszállítóktól kapott részegységek felhasználásával. Ezzel egyidejűleg szervezi és koordinálja beszállítóinak tevékenységét, illetve azok számára minőségbiztosítási és logisztikai tevékenységet is végezhet. Integrátor vállalat az adott kész-, vagy félkész termék tekintetében a beszállítói lánc legmagasabb szintjén álló vállalkozás lehet. Olyan vállalkozás, amely bevételeinek több mint 50 százaléka képzési tevékenységből származik, nem lehet beszállítói integrátor.
  • Beszállító: Az a vállalkozás, amely a végtermék előállítási, gyártási vagy összeszerelési fázisa során alkatrészeket és/vagy részegységeket és/vagy szerszámot/gyártástechnológiát és/vagy adalékanyagot és/vagy alapanyagot és/vagy know how-t fejleszt, állít elő, gyárt, szerel össze a végtermék gyártója, vagy annak beszállítói integrátora részére (ideértve építőipari főtevékenység esetében az alvállalkozókat is).
  • Együttes kérelem esetén egy cég a beszállító és beszállítói integrátor szerepek közül csak egyet tölthet be (tehát egy vállalat, vagy csak beszállítói integrátorként vagy csak beszállítóként jelenhet meg az együttes kérelemben).
  • Az együttes kérelmet minden esetben az integrátor nyújtja be, amihez a beszállító cégek meghatalmazása szükséges.
  • Beszállítói szerepben együttes kérelem nem adható be.
  • Együttes kérelem esetén a támogatás igénybevételére vonatkozó jogosultsági elvárásoknak és a támogatásból fakadó kötelezettségeknek a beszállítói integrátor és a beszállító vállalkozásoknak külön-külön kell megfelelniük, az eredményességi elvárásokat minden vállalkozásnak önállóan teljesítenie kell.

Benyújtás módja

 • Egy meghirdetés alkalmával egy cég csak egy kérelmet nyújthat be vagy önálló, vagy együttes kérelem formájában.
 • Ugyanazon vállalkozás többször is benyújthat támogatási kérelmet képzések megvalósítására, amennyiben a korábbi igénylési körben támogatott képzések megvalósultak, és a záró elszámolást benyújtotta.
 • A kérelmet a www.munka.hu oldalon található nyomtatványkitöltő alkalmazáson keresztül szükséges benyújtani.
 • A kérelmet az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kijelölt, állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kiemelt partner kormányhivatal hivatali kapujára kell benyújtani, mely szervezet továbbítja a kérelmet a foglalkoztató székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró, foglalkoztatási feladatokat ellátó szervezeti egységéhez.
 • Pozitív elbírálását követően a kérelmezővel az illetékes megyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró, foglalkoztatási feladatokat ellátó szervezeti egysége hatósági szerződést köt.
 • Együttes kérelem esetén minden, az együttes kérelemben támogatást igénylő vállalkozással az illetékes megyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró, foglalkoztatási feladatokat ellátó szervezeti egysége külön hatósági szerződést köt.

Támogatás összege

Első szakasz keretösszege: 15 Mrd Ft

Támogatás összege:

 • Mikro-, kis- és középvállalkozás: 50 M Ft
 • Nagyvállalat: 100 M Ft

Támogatás formája

Feltételesen visszatérítendő: A visszatérítendő támogatás (VT) az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).

Elszámolás jogcíme:

 • Képzések: Képzési támogatás.
 • Bértámogatás: De minimis támogatás

Támogatható tevékenységek

 • Szakmai ismeretre irányuló képzés
 • Soft skill képzés
 • Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés
 • Nyelvi képzés

A bértámogatás utólagosan, havi elszámolásban kerül kifizetésre bérjegyzék és képzési jelenléti ív alapján. A bértámogatás igénylése opcionális

Előleg mértéke

 • A képzési támogatás kifizetése előlegként történik (100%).
 • Kizárólag a képzési költség esetében igényelhető előleg.
 • Abban az esetben, ha egy adott személy több képzésben is részt vesz, nem az előleg folyósításakor kerül alkalmazásra a halmozódási szabály, hanem a foglalkoztató által benyújtandó képzésen részvevők névsorának beküldésekor kerül vizsgálatra az egy főre eső képzési költség maximumának vizsgálata. A maximum elérésekor a foglalkoztató vállalja, hogy ezen munkavállalójára csak a kieső munkaidőre járó bértámogatás kerül folyósításra, és az előzetesen kifizetett képzési előleget visszafizeti.

Benyújtási időszak

2021.október 1-től a forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2021. december 31-ig.

Projektidőszak

 • Támogatás a benyújtást követő napot megelőzően megkezdett képzéshez nem igényelhető.
 • Fizikai befejezés: A képzési program időtartama a Hatósági Szerződés megkötését követő 12 hónap lehet.
 • Záró kifizetési igénylés: A támogatási összeg elszámolására a program befejezését követően 3 hónap áll rendelkezésre