Magyar Multi Program – A kiemelkedő, jelentős növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

GINOP Plusz-1.1.2-21

Ki nyújthat be támogatási kérelmet?

 • Mikro-, kis-, és középvállalkozások:
  • amelyek a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított IFKA előminősítési tanúsítvánnyal rendelkeznek,
  • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
  • amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá,
  • amelyek megfelelnek a 1.1 1. IV. pontban foglalt célcsoportok (Nagy növekedők vagy Növekedésre képes, ígéretes vállalkozások vagy Export bajnokok vagy Beszállítók) egyikére vonatkozó valamennyi jogosultsági kritériumnak. Felhívjuk figyelmét, hogy az 1.1. 1. IV. pontban feltüntetett egyes kritériumoknak való megfelelés a http://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalra feltöltött éves beszámoló alapján történik, így a 2017. évi és azt követő lezárt, teljes üzleti évek éves beszámolójának közzététele a támogatást igénylő felelőssége

Nyújthat be támogatási kérelmet konzorcium?

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Milyen tevékenységek támogathatóak?

 • Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele
 • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
 • Külpiaci megjelenéshez kapcsolódó marketing tevékenység és külföldi kiállításon vagy vásáron
  való részvétel
 • Iparjogvédelmi oltalomszerzés
 • Kísérleti-fejlesztés
 • Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok
  bevezetése és tanúsítványok megszerzése
 • Projekt-előkészítés
 • Információs technológia-fejlesztés

Mennyi támogatást lehet igényelni?

100 000 000 – 2 500 000 000 Ft

A támogatás visszatérítendő vagy vissza nem térítendő?

A visszatérítendő támogatás bizonyos feltételek teljesülése mellett részben vagy egészben vissza nem térítendővé válik.

Kell-e önerő a projekthez?

Igen, minimum 50% mértékben

Mennyi előleg igényelhető?

100%, maximum 2 500 000 000 Ft

Mennyi a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam?

A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított legfeljebb 30 hónap áll rendelkezésre. A záró kifizetési kérelem benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 60 nap, de legkésőbb 2026. február 28. A két időpont közül a korábbi az irányadó.

Hol valósítható meg a projekt?

Magyarország konvergencia régióiban, Pest megye a felhívás 2. számú melléklete szerinti fejletlenebb településein, valamint Piliscsaba és Pilisjászfalu településeken.

Ki nem nyújthat be támogatási kérelmet?

 • amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 01.11-09.90; 10.11-11.07, 12.00, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20, 58.2, 61, 62, 63.1 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul
 • amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül – azaz olyan természetes vagy jogi személyek részére, amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik
 • amely vállalkozás a GINOP-1.2.7-19, GINOP-1.2.7-20, GINOP Plusz-1.2.1-21, GINOP Plusz1.2.2-21, GINOP Plusz-1.3.1-21 vagy GINOP Plusz-2.1.1-21 kódszámú felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik vagy a támogatói döntés előtt visszalépett, vagy korábban támogatásban részesült projektjének záró kifizetési igénylését
  benyújtotta
 • amely, azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül
  kapcsolódik;
 • amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé.

Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet?

Az előminősítési kérelmek benyújtására az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft-hez a https://mmp.ifka.hu/ weboldalon közzétettek szerint van lehetőség.

A támogatási kérelmet 2021. október 11. 8:00 órától 2022. szeptember 1. 12:00 óráig nyújthatja be az elektronikus kitöltő program segítségével.

Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 70%-át érheti el)
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 2.3. p) pontjában részletezett szolgáltatástípusok (, (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el)
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés,
 • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdaságitermelési folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb 300 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 40%-át érheti el)
 • Külpiaci megjelenéshez kapcsolódó marketing tevékenység és külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel (legfeljebb 50 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el)
 • Kísérleti-fejlesztés (legfeljebb 300 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 40%-át érheti el)
 • Iparjogvédelmi oltalomszerzés
 • Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése
 • Projekt-előkészítés
 • Információs technológia-fejlesztés (beleértve az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét) (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 30%-át érheti el).

Felhívjuk figyelmét, hogy a 2.1.2.2. c), h), i) és j) pontjában foglalt tevékenységek elszámolható költsége, valamint a 2.1.2.2 g) pontban foglalt kísérleti-fejlesztéshez kapcsolódó anyagköltség csak átalány alapú elszámolásként nyújtható be, azok együttes összege a százalékban meghatározott átalány vetítési alapját képező (a felhívás 7.3.1 pontja által meghatározott) elszámolható költségek 7%-a lehet.

Felhívjuk figyelmét, hogy a projekt keretében a kötelezően megvalósítandó tevékenység (2.1.2.1. pont) mellett legalább 1 db választható, önállóan nem támogatható tevékenység (2.1.2.2. pont) megvalósítása szükséges.

Milyen műszaki, szakmai elvárásoknak kell megfelelni a megvalósítás során?

A Felhívás 4. számú szakmai mellékleteként megtalálható az elszámolható informatikai eszközök körét meghatározó Vámtarifa Szám (VTSZ) szerinti lista. A projekt keretében kizárólag a 2.1.2.2. k) pont szerinti tevékenységhez kapcsolódóan, csak a listán feltüntetett VTSZ szám alá tartozó eszközök kerülhetnek beszerzésre – beleértve a tartozékokat is – amennyiben az adott eszköz a fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges és a Felhívás céljával összhangban van. A listán feltüntetett VTSZ szám alá tartozó eszközök más támogatható tevékenység keretében nem elszámolhatók.

A Felhívás 5. számú szakmai mellékleteként megtalálható az elszámolható szoftverek körét meghatározó TESZOR lista. A projekt keretében csak a listán feltüntetett TESZOR szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre.

A Felhívás 2.1.2.2. k) pontja szerinti támogatható tevékenységek kapcsán megvalósuló vállalati infokommunikációs rendszerek, megoldások beszerzése (bevezetése) esetén az előírt követelményeket szoftveralapú üzleti megoldás esetén a Felhívás 8. számú szakmai melléklete,
felhő alapú üzleti megoldás esetén a Felhívás 9. számú szakmai melléklete tartalmazza.

A projektnek meg kell felelnie a Felhívásban, a Felhívás szakmai mellékleteiben, illetve az „ÁÚF 21-27” című dokumentumban foglalt egyéb feltételeknek, illetve a honlapon közzétett szerződéses mellékleteknek, tájékoztatóknak.

Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz ingatlan beruházást, úgy a tulajdonostársak hozzájárulásának, a megállapodásnak az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan használatáról, a bérbeadó hozzájárulásának és bérleti szerződésnek, az ingatlan használatba vételének egyéb eseteiben a használatba adó hozzájárulásának, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodásnak, a jogszabályban előírt engedélyezési eljárás támogatási kérelem benyújtása előtti megindítását igazoló dokumentumnak, valamint az építési tervdokumentációnak rendelkezésre kell állnia, amennyiben az releváns a támogatási kérelem vonatkozásában.

A projekt megvalósítása után milyen kötelezettségeim lesznek?

 • Fenntartási kötelezettség: A támogatást igénylő a projektmegvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekthez tartozó fenntartási kötelezettséget teljesíti.
 • Kötelező vállalás: Amennyiben a támogatási kérelem 2.1.2.2 g) pont szerinti Kísérleti-fejlesztési tevékenységet is tartalmaz, és a támogatási intenzitás a Felhívás 3.3.2. B. ii. b) pontja szerinti növelésére került sor, a támogatási bónusz visszafizetésének terhe mellett teljesíti az alábbi
  kötelező vállalásokat: Kísérleti-fejlesztéshez kapcsolódó disszemináció.

A kötelező vállalás nem teljesítése esetén a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában.

A felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

 • Beruházási költségek
  • Eszközbeszerzés költségei
  • Építéshez kapcsolódó költségek
  • Immateriális javak beszerzésének költsége
   • Szoftverek beszerzése (A Modern Vállalkozások Programja keretében minősített, csomagolt szoftver beszerzése a GINOP-3.2.1-15 projektben
    minősített szállítótól vagy annak szintén minősített partnerétől, disztribútorától. Felnőttképzési menedzsment szoftver esetében kizárólag
    FAR (Felnőttképzés Adatszolgáltatás Rendszere) integrációval rendelkező szoftver szerezhető be. Felhívjuk a támogatást igénylő figyelmét, hogy
    kizárólag a Modern Vállalkozások Programja keretében minősített szoftver beszerzése támogatható, amelynek maximálisan elszámolható költsége legfeljebb a http://www.vallalkozzdigitalisan.hu honlapon, a regisztrációt és bejelentkezést követően generált, a maximálisan elszámolható (rész)költség kalkulátor számítását is magában foglaló egyedi árkalkulációban rögzített ár lehet. A regisztrációhoz, a minősített termékekhez, szállítókhoz, valamint az árkalkuláció megigényléséhez, illetve bármely egyéb, a weboldal használatához, vagy a Programmal összefüggő információ megkéréséhez keresse a területileg illetékes IKT tanácsadóját)
 • Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
  • Képzéshez kapcsolódó költségek
  • Egyéb szakértői szolgáltatási költségek
  • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj (Felhívjuk a támogatást igénylő figyelmét, hogy kizárólag a Modern Vállalkozások Programja keretében minősített üzleti felhőszolgáltatás beszerzése támogatható)
  • Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
  • Egyéb szolgáltatási költségek
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek
  • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (Felhívjuk figyelmét, hogy a Felhívás 7.4. f) pontja alapján a záró kifizetési igénylés benyújtásakor köteles csatolni a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény
   36.§ (1) bekezdése alapján a jogszabályban megjelölt illetékes Hivatal28 által kiállított K+F tevékenységek arány meghatározását is tartalmazó igazolást, miszerint a projektben elvégzett feladatok a 3.§ 7. pont szerinti kísérleti fejlesztési tevékenységnek tekinthetők (https://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/kfminosites).
 • Előkészítés költségei
  • Projekt-előkészítés költségei
 • Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
  • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás (Felhívjuk figyelmét, hogy a Felhívás 7.4. f) pontja alapján a záró kifizetési igénylés benyújtásakor köteles csatolni a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 36.§ (1) bekezdése alapján a jogszabályban megjelölt illetékes Hivatal által kiállított K+F tevékenységek arány meghatározását is tartalmazó igazolást, miszerint a projektben elvégzett feladatok a 3.§ 7. pont szerinti kísérleti fejlesztési
   tevékenységnek tekinthetők (https://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmaioldalak/kfminosites).

Milyen feltételei vannak az elszámolhatóságnak?

 • A támogatási kérelemben tervezett elszámolható költségek alátámasztásával kapcsolatban kérjük, figyeljen az alábbiakra:
 • Szállítói finanszírozásra jelen felhívás keretében nincs lehetőség.
 • A projekt megvalósítása során legfeljebb 5 (4 db időközi és 1 db záró) kifizetési igénylés nyújtható be, melyekbe az elutasított elszámolások nem számítanak bele.
 • Tanácsadási szolgáltatásként elszámolható szolgáltatás nem lehet folyamatos vagy időszakosan visszatérő tevékenység és nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez, úgymint rendszeres adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz vagy hirdetéshez.
 • A tanácsadás a https://vali.hu weboldalon közzétett listán szereplő, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kiválasztott, minősített szolgáltatótól kerülhet igénybevételre, és a tanácsadással
  kapcsolatban felmerült költségeknek meg kell felelnie a Felhívás 2.3. p) pontjában foglalt fajlagos költségkorlátoknak. Szellemitulajdon-védelemmel összefüggő tanácsadási szolgáltatást a Magyar Szabadalmi Ügyvivő Kamarában tagként bejegyzett szabadalmi ügyvivők is nyújthatnak.
 • Regionális beruházási támogatás keretében elszámolható: a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége.
 • A Felhívás 7.3.A.c. I) pontjában foglalt szoftverbeszerzések értékének, valamint a Felhívás 7.3.B.c. I) pontjában foglalt szakmai megvalósításhoz kapcsolódó üzleti felhőszolgáltatás bérleti díjának alátámasztása tekintetében piacfelmérésre nincs szükség, tekintettel arra, hogy kizárólag a Modern Vállalkozások Programja keretében minősített szoftver és üzleti felhőszolgáltatás beszerzése támogatható, amelynek elszámolható költsége legfeljebb a http://www.vallalkozzdigitalisan.hu honlapon generált, egyedi árkalkulációban rögzített maximálisan elszámolható (rész)költség lehet, és melynek alátámasztására csatolni szükséges
  a vallalkozzdigitalisan.hu oldalon történt regisztrációt és adatrögzítést követően generált, időbélyegzővel ellátott árkalkulációt. Kizárólag 1 db egyedi azonosítóval ellátott árkalkuláció csatolása kötelező, amely tartalmazza a Felhívás 7.3.A.c. I) pontjában foglalt szoftverbeszerzések értékét és/vagy a Felhívás 7.3.B.c. I) pontjában foglalt szakmai megvalósításhoz kapcsolódó üzleti felhőszolgáltatás bérleti díját is. Egy árkalkuláció több szolgáltató termékét is rögzítheti.
 • A Felhívás 7.3.C.a. I. és 7.3.E.a. I. pontjai szerinti kísérleti fejlesztéssel kapcsolatos költségek elszámolása esetén a záró kifizetési igénylés benyújtásakor köteles csatolni a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 36.§ (1) bekezdése alapján a jogszabályban megjelölt illetékes Hivatal által kiállított K+F tevékenységek arány meghatározását is tartalmazó igazolást, miszerint a projektben elvégzett feladatok a 3.§ 7. pont szerinti kísérleti fejlesztési tevékenységnek tekinthetők
  (https://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmaioldalak/kf-minosites).

Melyek az elszámolható költségek mértékére és arányára vonatkozó elvárások?

 • Költségtípus Minimális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%) Minimális elszámolható költség összege (Ft) Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%) Maximális elszámolható költség összege (Ft)
  Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése egyenként minimum nettó 200.000 Ft/eszköz
  Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése 10%
  A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás 70% felhívás 2.3. q) pontja szerint
  Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele 10% a felhívás 2.3. p) pontja szerint
  Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával 40% a felhívás 2.3. r) pontja szerint, de maximum maximum 300 millió Ft
  Külpiaci megjelenéshez kapcsolódó marketing tevékenység és külföldi kiállításon vagy vásáron való részvéte 10% a felhívás 2.3. s) pontja szerint, de maximum 50 millió Ft
  Kísérleti-fejlesztés 40% maximum 300 millió Ft
  Információs technológiafejlesztés (hardvereszközök, immateriális javak, üzleti felhőszolgáltatások) egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű új hardvereszköz 30%